ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия за използване на сайта

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този уеб сайт. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас, като потребител и фирма „Френдс ВилаЕООД, като собственик на сайта, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели, като спазвате условията описани по-долу. Чрез достъпа до този уеб сайт (www.friendsvilla.bg), Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия и всички последващи в тях промени, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия изложени в тази страница, моля преустановете използването този уеб сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

УСЛУГА/И“ предоставени от уеб сайта включват:

  • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта;
  • възможност за изпращане не коментари и препоръки до администратора на сайта;
  • възможност за получаване на информационни бюлетини и промоции, чрез електронна поща;
  • възможност за заявяване на резервации, отнасящи се за FRIENDS VILLA;

ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което фирма „Френдс ВилаЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяните от FRIENDS VILLA стоки и услуги.

II. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и фирма „Френдс ВилаЕООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични, нетърговски цели.

III. Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните публукувани на сайта, са базирани на външни източници и е възможно да са налични грешки. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“. Фирма „Френдс ВилаЕООД или отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в разпространяваните от сайта на FRIENDS VILLA, информационни бюлетини. УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на фирма „Френдс ВилаЕООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Нужно е да се знае, че фирма „Френдс ВилаЕООД и посредниците ѝ не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако фирма „Френдс ВилаЕООД е била предупредена за възможността от възникването им. Управителят на фирма „Френдс ВилаЕООД и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите информационни средства, съдържащи се в материалите на сайта. Като собственик на сайта, фирма „Френдс ВилаЕООД си запазва пълното право да прави корекции в материалите по всяко време без предварително предупреждение.

IV. Промени в Общите условия

Управителя на фирма „Френдс ВилаЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.